test

Stanovnici Lopuda prijavili državnom inspektoratu gradnju novog antenskog stupa na otoku

Autor: dubrovackidnevnik.hr
Nastavno na reagiranje stanovnika Lopuda na planove da se unutar najgušće naseljenog dijela otoka te u neposrednoj blizini zaštićenih povijesnih građevina i spomenika kulture koji se nalaze pod posebnom zaštitom RH, izgradi 35,5 metara visoki odašiljač, stanovnici Lopuda prijavili su državnom inspektoratu gradnju novog antenskog stupa na otoku.

Naime, visina planirane građevine (antenskog stupa) nije sukladna članku 89. stavak 6 Prostornog plana uređenja Grad Dubrovnika, stoga se sukladno članku 1. stavka 2 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ne može graditi.
Nadalje, članak 89. st. 6. Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika glasi: "Građevine u sustavu infrastrukture ne smiju imati visinu veću od 6 m i ne mogu biti locirane na kvalitetnim poljoprivrednim površinama.''

Na kraju, "Antenski stupovi za mobilnu telefoniju moraju biti izvedeni tako da ih mogu koristiti svi pružatelji telekomunikacijskih usluga, sukladno posebnim propisima, a svojim položajem ne smiju remetiti vizure, osobito tradicijske vizure krajobraza, u blizini spomenika kulture te ne smiju ugrožavati vrijednosti krajobraza", što predviđeni antenski stup ne samo da će remetiti vizure tog dijela otoka Lopuda, već naprotiv svojom predviđenom visinom od 35,5 m će ga trajno vizualno nagrditi.

Tekst nadopune prijave prenosimo u cijelosti:

PREDMET: nadopuna prijave, gradnja novog antenskog stupa na otoku Lopudu, Kat. čest. 528 K.O. Lopud, Investitor ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o

Poštovani,
Dana 17. siječnja 2022.g. dostavljena vam je prijava u odnosu na predmetne radove koji se izvode bez da za to imaju zakonsko uporište. Radi razjašnjenja, visina planirane građevine (antenskog stupa) nije sukladna članku 89. stavak 6. Prostornog plana uređenja Grad Dubrovnika, stoga se sukladno članku 1. stavka 2. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ne može graditi.

Naime, članak 89. st. 6. Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 07/05., 06/07., 10/07., 03/14., 09/14., 19/15., 18/16.-
pročišćeni tekst, 25/18., 13/19., 07/20.-pročišćeni tekst, 02/21., 05/21.-isp. i 07/21.- pročišćeni tekst) glasi: ''Građevine u sustavu infrastrukture ne smiju imati
visinu veću od 6 m i ne mogu biti locirane na kvalitetnim poljoprivrednim površinama.''

Također, položaj planirane građevine (antenskog stupa) nije sukladna članku 104., stavku (3) Prostornog plana uređenja Grad Dubrovnika. Članak 104. stavak 3. Prostornog plana uređenja Grad Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 07/05., 06/07., 10/07., 03/14., 09/14., 19/15., 18/16.- pročišćeni tekst, 25/18., 13/19., 07/20.-pročišćeni tekst, 02/21., 05/21.-isp. i 07/21.- pročišćeni tekst) glasi: ''Gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme pokretne
EK mreže na samostojećim antenskim stupovima utvrđena je prostorno-planskom dokumentacijom šireg područja te posebnim propisima Republike Hrvatske. Gradnja i smještaj baznih postaja novih mreža i sustava pokretnih telekomunikacija određuje se Županijskim prostornim planom. Antenski stupovi za mobilnu telefoniju moraju biti izvedeni tako da ih mogu koristiti svi pružatelji telekomunikacijskih usluga, sukladno posebnim propisima, a svojim položajem ne smiju remetiti vizure, osobito tradicijske vizure krajobraza, u blizini spomenika kulture te ne smiju ugrožavati vrijednosti krajobraza.''

Predviđeni antenski stup ne samo da će ukoliko se izgradi remetiti vizure tog dijela otoka Lopuda, već naprotiv svojom predviđenom visinom od 35,5 m će ga trajno
vizualno nagrditi.

Nadalje, člankom 147n. Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, 6/03., 3/05.-uskl., 3/06.*, 7/10.,
4/12.-isp., 9/13., 2/15.-uskl., 7/16., 2/19., 6/19.-pročišćeni tekst, 03/20. i 12/20.- pročišćeni tekst; *-Presuda Visokog upravnog suda RH Br:Usoz-96/2012-8 od
28.11.2014., "Narodne novine", br. 10/15. od 28.1.2015.) je propisno sljedeće:
''Za planirane samostojeće antenske stupove na području ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, Narodne novine, broj 124/13, 105/15) koji sami ili sa drugim
zahvatima mogu imati bitan utjecaj na područje ekološke mreže treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, njihovu prihvatljivost za ekološku mrežu odnosno
na ciljeve očuvanja tog područja ekološke mreže.''

Stoga je potrebno zatražiti od investitora dokaz o postojanju rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sukladno članku 147n Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, a koju investitor prema neslužbenim saznanjima uopće nije pribavio, a započeo je sa predmetnim radovima.

Na kraju, ploča kojom se označava gradilište nije označena na valjan način odnosno u dijelu koji se odnosi na dozvolu, propisi na koje se poziva nisu navedeni
sa svim svojim važećim izmjenama i dopunama: Zakon o gradnji – nedostaju izmjene i dopune objavljene u Narodnim novinama 125/191.
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima – nedostaju izmjene i dopune objavljene u Narodnim novinama 31/20.
Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme radovima – nedostaju izmjene i dopune objavljene u Narodnim
novinama 10/21.
Obzirom da se radi o izuzetnoj žurnoj stvari jer su radovi pri samom kraju, moli se naslov za izlazak na lice mjesta i utvrđivanje stvarnog stanja uz zabranu daljnjeg
izvođenja radova radi svih gore navedenih okolnosti.

Popularni Članci