test

DOŠLO NITI 10 GRAĐANA Održana rasprava o izmjenama prostornih planova Sustjepana i Osojnika, evo što je novo

Autor: Ivona Butjer Mratinović Autori fotografija: DD
Javna izlaganja u sklopu ponovljenih javnih rasprava za Izmjene i dopune PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika održana su danas u gotovo praznoj Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika u koju je stiglo tek desetak građana.

Izmjene PPU-a se odnose na dvije točke, a to su ribarska luka u Sustjepanu odnosno razgraničenje ribarske luke od luke otvorene za javni promet te gospodarenje otpadom koje se tiče planiranja pristupne ceste Tehnološko-tehničkog bloka Osojnik. Kod GUP-a je izmijenjen tekstualni po pitanju ribarske luke u Sustjepanu, a kod PPU-a grafički i tekstualni dio koji se tiče navedenih dviju točaka.

RIBARSKA LUKA U SUSTJEPANU 

 „U okviru luke otvorene za javni promet Sustjepan ucrtana je stvarna granica obuhvata lučkog područja izdvojenog bazena luke otvorene za javni promet Sustjepan – Shell kao infrastrukturno područje na kopnu i u moru namijenjeno za izgradnju ribarske infra u suprastrukture za potrebe Lučke uprave Grada Dubrovnika. U Odredbama za provođenje utvrđeni su urbanistički uvjeti za realizaciju planiranih sadržaja u okviru buduće ribarske luke. Također je ucrtano postojeće pretakalište goriva te je oznaka za benzinsku postaju postavljena na točnu lokaciju,“ kazala je Barbara Savin iz Zavoda za prostorno uređenje DNŽ koji je stručni izrađivač.

„Unutar obuhvata luke Sustjepan ucrtan je podzemni EKI kabel za spoj ribarske luke na postojeću javnu elektroničku komunikacijsku mrežu sukladno promjenama u sustavu elektroničkih komunikacija. Izvršene su izmjene radi planiranja rekonstrukcije postojeće i izgradnje nove EKI mreže koja će omogućiti usklađenje s novim tehnologijama i potrebnom uvođenja boljih usluga s većim brzinama prijenosa podataka. Postojeći čvor je Sustjepan je izmaknut na točnu lokaciju,“ kazala je.

OSOJNIK 

Osvrnula se i na promjene koje se tiču Tehnološko-tehničkog bloka Osojnik.

„Za područje TTB Osojnik ucrtane su točne granice obuhvata prema detaljnoj izmjeri katastarske podloge te nova pristupna cesta TTB Osojnik za spoj na nerazvrstanu cestu Osojnik – Mokošica (pristupna cesta obuhvata TTB Osojnik planirana Prostornim planom uređenja Grada Dubrovnika nije se mogla realizirati zbog stanja na terenu stoga je predmetnim IDPPU-a Grada Dubrovnika promijenjena trasa planirane pristupne ceste, maksimalno uvažavajući postojeću trasu nerazvrstane ceste kojom se trenutno pristupa predmetnom obuhvatu),“ kazala je te dala kratki kronološki prikaz odluka.

„Odluka je donesena na sjednici Gradskog vijeća. Utvrđeno je kako plan neće imati značajnog utjecaja na okoliš. Gradonačelnik Mato Franković je donio odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Nakon završene javne rasprave, izrađeno je izvješće te je napravljen konačni Prijedlog Plana te dostavljen ministarstvu koje je zatražilo ponavljanje javne rasprave,“ dodala je.

ZAŠTO PONOVLJENE RASPRAVE?

Gradska pročelnica Jelena Lončarić istaknula je koji je razlog ponovljenih javnih rasprava.

„Grad Dubrovnik je pokrenuo četvrte izmjene i dopune PPU-u i GUP-a temeljem odluke o izradi, provedena je javna rasprava. Temeljem izvješća o javnoj raspravi utvrđen je konačni prijedlog Plana te je isti upućen na mišljenje nadležnom Ministarstvu. Sukladno mišljenju i u dogovoru s istima ponavlja se javna rasprava vezano uz ove dvije točke,“ pojasnila je gradska pročelnica Jelena Lončarić koja kaže kako su ih uvjetovale i izmjene i dopune Županijskog prostornog plana.

„U međuvremenu su stupile na snagu izmjene i dopune Županijskog prostornog plana, mi smo u izmjenama i dopunama usklađivali vezano uz gospodarenje otpadom, a također nadležno Ministarstvo je smatralo kako nije do kraja jasno razgraničena namjena ribarske luke u Sustjepanu pa smo u dogovoru s njima odlučili se ponoviti javnu raspravu i usklađenje sa Županijskim prostornim planom,“ kazala je, dodavši kako je moguće uložiti primjedbe samo na spomenute dvije točke.

Primjedbe na Izmjene u dopune po predmetnim točkama mogu se uložiti do 16. listopada.

Popularni Članci